Tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài để giải quyết tranh chấp lao động là trước khi xét xử mà hoạt động theo các thoả thuận quốc tế ràng buộc vào pháp luật, hành vi hành chính và các quy định khác điều chỉnh các mối quan hệ lao động, và cũng thoả ước tập thể và hợp đồng lao động.

Một văn phòng đại diện nước ngoài giải quyết tranh chấp lao động có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu và ít nhất một đại diện của nhân viên và một đại diện của người sử dụng lao tham gia vào công việc. Một văn phòng đại diện tư vấn giải quyết tranh chấp lao động sẽ mời một số đại diện ngang nhau của người lao động và đại diện người sử dụng lao để tham gia vào công việc của ủy ban. Trong các trường hợp quy định tại Luật này tranh chấp lao động có thẩm quyền giải quyết tranh chấp một mình.

Thành lập văn phòng đại diện tư vấn giải quyết tranh chấp lao động được với 7 nội dung dưới đây:

1. Một văn phòng đại diện nước ngoài giải quyết tranh chấp lao động được thành lập trong các cơ quan thanh tra lao động địa phương của thanh tra Lao động.

2. Các thành viên của văn phòng tư vấn giải quyết tranh chấp lao động bao gồm các chủ tịch của ủy ban tranh chấp lao động và đại diện của người lao động và đại diện của người sử dụng lao.

3. Tranh chấp lao động có thể được giải quyết của chủ tịch tư vấn văn phòng đại diện một mình nếu các bên chống lại người khiếu nại đã được nộp thừa nhận trong văn bản trả lời sung tất cả các yêu cầu đặt ra trong các ứng dụng.

4. Bộ trưởng Bộ Xã hội có trách nhiệm cử đến và phát hành từ văn phòng chủ tịch của một ủy ban tranh chấp lao động theo đề nghị của tổng giám đốc của Thanh tra Lao động. Một chủ tịch bổ nhiệm một ủy ban tranh chấp lao động phải là người có giáo dục đại học trong pháp luật.

5. Chủ tịch một ủy ban tranh chấp lao động là một quan chức của Thanh tra lao động địa phương, nhưng anh ta đang bị cấm thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật lao động.

6. Các cơ quan văn phòng đại diện chỉ đạo các liên đoàn của các hiệp hội nghề nghiệp và chuyên môn của nhân viên và các liên đoàn trung tâm của nhà tuyển dụng phải xuất trình số lượng yêu cầu của đại diện người lao động và đại diện của người sử dụng lao cho thanh tra lao động theo quyết định của các thành viên ủy ban tranh chấp lao động.

7. Các thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài để tư vấn các quy tắc thủ tục của một ủy ban tranh chấp lao động được quy định trong các luật lệ của nó mà phải được phê duyệt của Chính phủ nước Cộng hòa.

Nếu bạn cần dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động hay một văn phòng đại diện nước ngoài hãy liên hệ ngay cho văn phòng luật sư Lincon nhé.

Tham khảo thêm: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài